Вирусология и проблемы практики (OBLOGKA)

Посмотреть архив целиком


Ýêçàìåíàöèîííûé ðåôåðàò áèîëîãèè íà òåìó


Âèðóñîëîãèÿ è ïðîáëåìû ïðàêòèêè.
Ó÷åíèêà 11 êëàññà “Â”

ÔÌË ïðè ÌÈÔÈ N1523

Ìîðãóíîâà Äìèòðèÿ
Ìîñêâà. 1995 ãîä.