Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства (80440)

Посмотреть архив целиком

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


УДК 658.8: 621СПІВАК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА


АКТИВІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

(підприємства машинобудівної та металургійної галузей)


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеню

кандидата економічних наук


Луганськ – 2008


Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України (м. Луганськ)

Науковий керівник

Доктор економічних наук, професор

Максимова Тетяна Семенівна

Міністерства освіти і науки України,

завідуюча кафедрою маркетингу

Офіційні опоненти:

Доктор економічних наук, професор Балабанова Людмила Веніамінова, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського Міністерства Освіти і науки України, завідуюча кафедрою маркетингового менеджменту (м. Донецьк)

кандидат економічний наук, доцент Смерічевський Сергій Фрацевич

Донецький державний університет управління Міністерства Освіти і науки України, доцент кафедри маркетингу (м. Донецьк)

Захист відбудеться 29 травня 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.051.01 у Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України за адресою: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний,20 а

Автореферат розіслано 23 квітня 2008 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Г.В. Козаченко


ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Стан економіки країни безпосередньо залежить від економічного добробуту господарюючих суб’єктів, без прибутковості яких неможливе вирішення таких гострих сьогодні для України проблем як встановлення макроекономічної стабілізації, рівноваги платіжного балансу, стабільності національної валюти та низьких темпів інфляції.

Машинобудування є фундаментом економічного потенціалу країни, від рівня ефективності діяльності його підприємств залежить стан її соціально-економічного розвитку. Підприємства машинобудування відіграють важливу роль у реалізації досягнень науково-технічного прогресу всіх галузей країни, у забезпечення інноваційної складової розвитку вітчизняної економіки. Але сьогодні підприємства вітчизняного машинобудування перебувають не у кращому стані, невисокою є ефективність їх діяльності. Погіршення стану машинобудівних підприємств є наслідком зменшення інвестицій в їх діяльність, наявності дебіторської та кредиторської заборгованості, відсутності технічного переоснащення, невідповідності продукції стандартам якості, наявності значної кількості не використовуваних ресурсів. Це обумовлює необхідність пошуку способів та засобів, які можуть сприяти переходу вітчизняних машинобудівних підприємств у більш кращий стан.

Як один з таких способів слід розглянути активізацію маркетингової діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств. В умовах становлення ринкової економіки маркетинговій діяльності приділяється значна увага з боку вітчизняних підприємств, зокрема, промислових. Активізація маркетингової діяльності передбачає використання низки інструментів та заходів, що може позитивно вплинути, зокрема, на підвищення ефективності діяльності машинобудівного підприємства через використання невикористовуваних ресурсів. Але будь-які дослідження з активізації маркетингової машинобудівного підприємства поки ще відсутні.

Необхідність розробки теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо активізації маркетингової діяльності машинобудівних підприємств зумовило вибір теми дослідження, його мети та завдань, що спрямовані на її досягнення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано у відповідності із планами наукових досліджень Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та філіалу Інституту економіко-правових досліджень НАН України (м. Луганськ). При виконанні держбюджетної теми ДН-33-03 "Розробка механізму управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарської діяльності в умовах глобалізації економіки" (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, номер держреєстрації 0103U000421, 2003-2005 рр.) здобувачем розроблено рекомендації щодо застосування інструментів контролінгу в маркетинговій діяльності підприємств. За темою ДН-33-06 "Методологічні основи управління функціонуванням та розвитком суб’єктів господарської діяльності в епоху економіки знань" (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, номер держреєстрації №0106U000293, 2006-2008 рр) розроблено методичне забезпечення оцінки активізації маркетингової діяльності підприємства. У межах теми "Організаційне і економіко-правове забезпечення захисту вітчизняних товаровиробників" (філіал Інституту економіко-правових досліджень НАН України (м. Луганськ), номер державної реєстрації 0104U0007345, 2004-2007 рр) розроблено рекомендації щодо вдосконалення організаційних методів захисту вітчизняних товаровиробників на основі активізації маркетингової діяльності підприємства.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є формування теоретичних положень та прикладних аспектів розробки механізму активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства на основі інтенсифікації використання його маркетингового потенціалу.

Для досягнення мети дослідження в дисертаційній роботі поставлено та вирішено такі наукові та практичні завдання:

досліджено стан сучасних українських машинобудівних підприємств;

проаналізовано та виявлено особливості маркетингової діяльності українських машинобудівних підприємств;

розглянуто призначення активізації маркетингової діяльності машинобудівних підприємств, систематизовано чинники, які впливають на її характеристики;

проаналізовано поняття маркетингового потенціалу підприємства та його інтенсифікації;

запропоновано процедуру оцінки використання маркетингового потенціалу підприємства;

обґрунтовано вибір виду інструменту управління активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства – відповідний механізм;

розроблено інформаційне та організаційне забезпечення функціонування механізму управління активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

використано в діяльності підприємств розроблені рекомендації.

Об’єктом дослідження – маркетингова діяльність машинобудівного підприємства. Предмет дослідження – активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сукупність способів наукового пізнання, загальних методів, прийомів та принципів, що використовувалися в процесі дослідження. Теоретичною основою дослідження послугували фундаментальні положення класичної політичної економії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузі потенціалу підприємства, маркетингової діяльності й управління.

Правове поле дослідження склали чинні законодавчі та нормативні документи, що регулюють маркетингову діяльність вітчизняних машинобудівних підприємств. Інформаційною базою послужили державні програми розвитку вітчизняного машинобудування, статистичні матеріали, дані звітності машинобудівних підприємств Луганської області та результати власних досліджень.

Для досягнення поставленої мети й виконання завдань у роботі використано низку загальнонаукових і спеціальних методів: спостереження та узагальнення (при визначенні стану сучасних машинобудівних підприємств, при з’ясуванні сутності поняття "активізація маркетингової діяльності"), причинно-наслідковий (при дослідженні характеристик активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства); упорядкування (при систематизації чинників, які впливають на активізацію маркетингової діяльності машинобудівного підприємства,); порівняння (при визначенні поняття маркетинговий потенціал машинобудівного підприємства); структурний-логічний аналіз (при визначенні елементів маркетингового потенціалу); метод наукової абстракції (при формуванні механізму активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства); ситуаційний аналіз (при формуванні комплексної маркетингової програми), наукове узагальнення (при підведенні підсумків дослідження).

Наукова новизна одержаних результатів. Основний науковий результат дисертаційної роботи полягає у формуванні теоретичних положень щодо активізації маркетингової діяльності машинобудівних підприємств на основі інтенсифікації використання їх маркетингового потенціалу.

Наукова новизна результатів дослідження полягає у такому:

уперше:

активізація маркетингової діяльності розглядається як спосіб стабілізації та покращення стану машинобудівних підприємств, що передбачає інтенсифікацію використання маркетингового потенціалу протягом певного періоду часу з метою використання невикористовуваних ресурсів підприємства;

розроблено організаційно-економічний механізм активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства, призначенням якого є організація спільної діяльності структурних підрозділів підприємства, яка з урахуванням потреб ринку та відповідного комплексу стимулів працівників має забезпечити використання невикористовуваних ресурсів підприємства та підвищення ефективності результатів його діяльності;


Случайные файлы

Файл
176747.rtf
79891.rtf
45936.rtf
18544-1.rtf
11769-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.