(plan)

:


 1. ⅅ.3

 2. ....5

  1. V.25 (RS-366A)5

  2. V.25bis...6

  3. V.8..9

   1. ...10

   2. ..11

   3. 12

   4. 12

3. 腅...13

  1. .13

3.2. 腅...14

   1. 14

   2. ...14

3.2.3. ..15

  1. 腅15

   1. V.21, Bell 103J..15

   2. V.22, V.22bis.16

   3. V.23 ..17

   4. V.26, V.26bis, V.26ter ....18

   5. V.32 ..18

   6. V.32bis..18

   7. V.33...19

3.2.8. V.34, V.34+, V.Fast..19

  1. - ....23

   1. V.27, V.27bis, V.27ter ....23

   2. V.29 ..23

   3. V.17 ..26

  2. 27

   1. V.32terbo .27

   2. ZyX, ZyCELL ...28

   3. HST, RHST ..29

3.5.4. PEP, TurboPEP ...30

  1. 30

4. ..34

4.1. MNP ..34

4.1.1. ..34

4.2. V.42 ..35

4.2.1. .35

5. 37

5.1. 37

5.2. MNP 39

5.2.1. MNP5 .39

5.2.2. MNP7 .42

5.3. V.42bis 42

6. 44

6.1 XModem 44

6.2. XModem-CRC 45

6.3. XModem-IK .45

6.4. YModem ..45

6.5. YModem-g ..45

6.6. ZModem ..46

6.7. Kermit ..46

6.8. ...46


.51


- .
, VIP-.
. .